Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Configure HTML Validator in Firefox 15

  • 2 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 144 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TC3Fox

more options

I have FireFox 15 and use the Tools/Validate HTML. I need to configure it to show all the code and number the lines it validates.

When I do Edit Tools the line has options like:

         http://validator.w3.org/check?verbose=1&uri=

Where can I find a list of the options I can use in this great tool?

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

more options

Perfect!

Great source of info -- and it had just what I needed.

For the record, i added &ss=1 to the line of options in the FireFox Tool for Validate HTML.

Many thanks for this valuable resource for a relative "new guy". You can bet I'll keep it handy!

TC3