Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Hello, I need to know how to restore my Bookmarks that have disappeared .. Thank you

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 27 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi user633449

more options

Hello, I have noticed that my Firefox has been crashing quite often over the last 2 weeks. Now as of this morning my several Book Marks that I use daily have disappeared ... Please help me to restore this .

Awaiting a response

Thank you

Được chỉnh sửa bởi user633449 vào

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

First, you need to update to a more Recent version of Firefox. Download Firefox 15.0.1 from www.getfirefox.com.

Then, after that, read Recover lost or missing Bookmarks