Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

how to fix time warner hijacking the address bar search

  • 1 trả lời
  • 5 gặp vấn đề này
  • 7042 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

On all other computers that I use Firefox on, when I type something into the address bar it will search google and give me the results, EXCEPT my own.

My ISP is Time Warner Cable, and they hijack my address bar searches to using a ton of yahoo's sponsored results and it is highly annoying.

I have went to the about:config, pulled up the keyword.url string and put in "http://www.google.com.my/search?q=" however this still does not fix my problem. I have even went to help>troubleshooting information> and then reset Firefox back to default, and then even did about:config and put in google for my keyword.url again. This still didn't work and Time Warner still hijacks my searches and uses yahoo... HELP PLEASE! Thanks

Tất cả các câu trả lời (1)

more options