Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

how to remove ask.com

 • 2 trả lời
 • 8 gặp vấn đề này
 • 8226 lượt xem
 • Trả lời mới nhất được viết bởi Reg_Help

more options

i did everything but i cant remove it

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

To Remove Ask, do the following:

 1. Click on Start, then Control Panel. Go to Add or Remove Programs. Uninstall anything related to Ask.
 2. Then, Update Firefox to Firefox 15. Update Firefox to the latest release
 3. After doing that, install https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/searchreset/
 4. Finally, if that fails, try to Reset Firefox. Refresh Firefox - reset add-ons and settings
more options

Reset the browser.startup.homepage:

  Open the about:config page via the location bar
  Type in the Filter bar: browser.startup.homepage
  Right-click and select Modify
  Enter: http://www.google.com/search?q=
  Close and restart Firefox 
  You can also reset: keyword.URL to the same.