Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox going to gophoto.it after update

  • 1 trả lời
  • 57 gặp vấn đề này
  • 6925 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jscher2000

more options

After the latest update, when I access some image sites by clicking on a link to the image, Firefox will go to a gophoto.it page that is blank. Here is an example:

http://www.gophoto.it/view.php?i=http://i.imgur.com/XG68F.png

If I get rid of everything to the left of the = then I can get to my image. I did not add on any new add ons and things worked perfectly prior to this update. I want this disabled/uninstalled.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Something similar was reported about a week ago, but I don't think there was as definitive solution in that thread: When I try to open an image I am redirected to gophoto.it. The image won't open.

Are you sure you don't have the GoPhoto.it extension here:

orange Firefox button or classic Tools menu > Add-ons > Extensions

Được chỉnh sửa bởi jscher2000 vào