Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Is possible to remove the extra that comes with firefox 12 "search google , search surf canyon, search duck duck go ,search wikipedia when a text is selected?

  • 1 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi user633449

more options

Hello ! Is possible to remove the feature (search google , search surf canyon, search duck duck go ,search wikipedia) when a text is selected?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

I'm not sure exactly what you are referring to, but I know that surf canyon and duck duck go aren't included with Firefox by default. It is possible an add-on took over your Firefox.

Do this:

Update to Firefox 15. Update Firefox to the latest release

Then, Reset Firefox. Refresh Firefox - reset add-ons and settings

Does that help?