Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Block.si doesn't work for me in Firefox 15 and 16 Linux

  • 2 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi blocksi

more options

Hi everybody,

I'm about to give to my son a PC with Firefox 15, after installing Block.si I configured it to block adult sites, but it doesn't block accesso to two adult sites I tried, even after restarting Firefox. Same thing with Firefox 16 beta on my PC. Maybe I should revert to to Firefox 14 ?

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Is that software not configurable? Can you add sites to its blocking database?

more options

Blocksi should work with firefox 15 and 16 on Linux. Can you please check if Controversial category was set to blocked. If page still does not get blocked, can you please send an email with the URL to the support@block.si