Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox cannot open/reload any websites after resuming from a system standby. I have to close the current window and start a new session, then it works again

  • 2 trả lời
  • 7 gặp vấn đề này
  • 299 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I am using Firefox v 13.0.1 (Mozilla Firefox for Ubuntu canonical 1.0) on Ubuntu 12.04 LTS. Whenever my system resumes from standby I am not able to open/load any webpages in the Firefox session that was already running before the standby. I don't get any error message, but the page doesn't load at all. If I close the session and start a new one everything works fine.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

You are actually using Firefox 4 according to your user Agent. Try to update to Firefox 15 Update Firefox to the latest release, does that help your problem any?

more options

Not necessarily: rv:1.9.2.8 indicates a Firefox 3.6.8 version

  • Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:1.9.2.8) Gecko/20100722 Firefox/4.0.1

You can check for a possibly corrupted user agent.

See: