Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

installing add-on from Mozilla gallery

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
more options

Is there a way to add to my web site button for installing add-on from Mozilla add-on's gallery? (I am hosting my extension there and I'd love to have one click to install functionality)