Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

how do i disable safety mode? Whenever I try to watch a youtube video it also says safety mode has blocked it

  • 2 trả lời
  • 34 gặp vấn đề này
  • 8782 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi James

more options

This video is unavailable with Safety Mode enabled. To view this video, you will need to disable Safety Mode.

How?

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Sounds that there is some content blocking filter active that prevent loading the videos.
That is either software (e.g. Parental controls or security) that runs on the computer or a Firefox extension.

more options

This may actually be a feature on Youtube.

http://support.google.com/youtube/bin/answer.py?hl=en&answer=174084