Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I can't download Adblock.

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 2884 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi user633449

more options

I try to download it, but it stops loading at the last possible second, and just hangs there. How do I get it to finish?

Giải pháp được chọn

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Try to update to Firefox 14.0.1, then reset Firefox and try again. Update Firefox to the latest release

Refresh Firefox - reset add-ons and settings