Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Crashes while loading .svg files

  • 2 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 209 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Giải pháp được chọn

Yes.
That URL crashes Firefox for me as well in Firefox 15 beta on Linux and the current Nightly build as well.
Does still work in Firefox 14.0.1, so maybe you can do a regression check to see if you can identify the cause.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Can so. confirm this so I will open a bug report.

more options

Giải pháp được chọn

Yes.
That URL crashes Firefox for me as well in Firefox 15 beta on Linux and the current Nightly build as well.
Does still work in Firefox 14.0.1, so maybe you can do a regression check to see if you can identify the cause.