Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

why cant I connect with HP photo to the internet with Firefox?

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi curleyshirley1

more options

when Im on the internet(using Firefox) and when I start HP photosmart..it will not open it to the internet so I can order prints on-line...I ge an error saying...no internet connection ..do not understand this..help

Giải pháp được chọn

thanks..but I finally traced it to a bad cable to printer cord..now I just have to find a store to replace it.. forget HP. there web site is the most user unfriendly..will never buy another one of there products..only help you get from them?? is with money..so thanks again..

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Does that program try to use the default browser?

Does it help if you set IE as the default browser?

  • Control Panel > Add/Remove Programs > "Set Program Access And Defaults"

Được chỉnh sửa bởi cor-el vào

more options

Giải pháp được chọn

thanks..but I finally traced it to a bad cable to printer cord..now I just have to find a store to replace it.. forget HP. there web site is the most user unfriendly..will never buy another one of there products..only help you get from them?? is with money..so thanks again..