Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

crashes of firefox

  • 1 trả lời
  • 5 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi user633449

more options

Hello, I had crashes with firefox 14 , I found it could be propably caused by bitdeffender total security 2013 , and the solution was to upgrade to firefox beta 15 , it's true that i have less crashes but , i want to avoid it for ever here is the link

https://crash-stats.mozilla.com/report/index/bp-bfc32db4-410c-4307-8d37-f3c2e2120731

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

If you have less crashes with Firefox 15, then this is your best solution: Keep using 15 until it is released (end of august most likely). Then, uninstall the Beta, and redownload Firefox 15 from www.getfirefox.com