Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

where is tools drop down menu, it's not on my Firefox menu

  • 4 trả lời
  • 7 gặp vấn đề này
  • 3467 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi James

more options

I'm trying to follow the instructions for assessing plug ins. The first step to to click on "tools", but there is no tools anywhere either on the toolbar or on the firefox drop down menu

Giải pháp được chọn

With the orange Firefox button, Add-ons is directly on the "short" two-column menu.

To display the classic menu bar, tap the Alt key or press F10.

If you prefer to switch back to the classic menu bar, you can right-click a blank area of the tab bar (or the navigation toolbar) and choose Menu Bar from the pop-up. Or press Alt+v and use the old View menu.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 9

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Giải pháp được chọn

With the orange Firefox button, Add-ons is directly on the "short" two-column menu.

To display the classic menu bar, tap the Alt key or press F10.

If you prefer to switch back to the classic menu bar, you can right-click a blank area of the tab bar (or the navigation toolbar) and choose Menu Bar from the pop-up. Or press Alt+v and use the old View menu.

more options
more options

Thanks, it was all about the "classic" menu. It's kind of curious Firefox provides a current discussion about plug ins using terminology from the "classic" features.

more options

The Firefox button menu is enabled by default on Windows Vista and newer ever since Firefox 4.0 while the Menu bar is visible by default on Windows XP and Linux and the compact button menu is not even available on Mac OSX.

Được chỉnh sửa bởi James vào