Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

On a prior version of firefox,I was able to paste websites to a bar below history pulldown

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi dumdidadida

more options

I just had my system reloaded(lost all data)and reloaded firefox.Before this I was able to paste web addresses on a bar below the history pull down. Now I can't do this and have to keep going to either history or bookmarks to go someplace.Is there anyway I can do what I used to be able to do? Thanks for any help- Bob

Giải pháp được chọn

Hi,

You can try to Reset toolbars and controls: and Make Changes and Restart in the Safe Mode start screen. Hopefully the location/address/awesome bar will be back.

If the problem persists, you can also consider the Reset Firefox feature via Help (Alt + H) > Troubleshooting Information.

(To revert to the previous profile you were using, close the new profile (i.e. exit Firefox), start Firefox and choose the Default User profile. While the Profile Manager is open, you can also delete the newly reset profile (the one containing random numbers), or the former profile, as the case may be).

Managing profiles

Profiles Howto

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Please disregard my post.I fixed the problem.All I had to was to check to bookmarks toolbar and now I can paste web addresses. Thanks

more options

Giải pháp được chọn

Hi,

You can try to Reset toolbars and controls: and Make Changes and Restart in the Safe Mode start screen. Hopefully the location/address/awesome bar will be back.

If the problem persists, you can also consider the Reset Firefox feature via Help (Alt + H) > Troubleshooting Information.

(To revert to the previous profile you were using, close the new profile (i.e. exit Firefox), start Firefox and choose the Default User profile. While the Profile Manager is open, you can also delete the newly reset profile (the one containing random numbers), or the former profile, as the case may be).

Managing profiles

Profiles Howto