On Aug 14th 11 PM ET/Aug 15th 03:00 UTC, due to scheduled Firefox Account server maintenance, users may not be able to sign in or create a new subscription. This is expected to last approximately 30 minutes. Status updates can be found at https://status.vpn.mozilla.org or https://status.relay.firefox.com.

Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Copy URL with Shift+Delete

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Good night,

The URL stay in browse without "http://" ("www.example.com.br"), and when I copy an URL with "Crtl+C" or "Crtl+X" it will paste with "http://" ("http://www.example.com.br/"). But if i use "Shift+Delete" it's don't work, when I use this shortcut it's paste the URL without "http://".

I usually use "Shift+Delete" and "Shift+Insert" for cut and paste, and this bug is very boring when I want to share something.

Sorry if my english isn't the best, but thanks for your attention.

Good night, The URL stay in browse without "http://" ("www.example.com.br"), and when I copy an URL with "Crtl+C" or "Crtl+X" it will paste with "http://" ("http://www.example.com.br/"). But if i use "Shift+Delete" it's don't work, when I use this shortcut it's paste the URL without "http://". I usually use "Shift+Delete" and "Shift+Insert" for cut and paste, and this bug is very boring when I want to share something. Sorry if my english isn't the best, but thanks for your attention.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options