Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox not showing https websites correctly

  • 3 trả lời
  • 5 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Hello,

Could anyone please explain why few sites like twitter, google are showing as encrypted content in firefox when using HTTPS. When using with HTTP they are fine.

Thanks Rahul

Giải pháp được chọn

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

Try using Firefox Reset, does that help? Refresh Firefox - reset add-ons and settings

more options

Thanks Tyler.

Its solved.

more options

You can check the network.http.* prefs on the about:config page and reset all bold user set network.http prefs to the default value via the right-click context menu -> Reset.

Check at least:

  • network.http.accept-encoding (default: gzip,deflate)