Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

unable to adtivate "empy re-cycle bin"

  • 8 trả lời
  • 4 gặp vấn đề này
  • 144 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi yosel1

more options

simple (I would think) when i click on "recycle bin" the option to empty it is not highlighted (therefore can't empty it)

Giải pháp được chọn

No, it's not necessary.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (8)

more options

What has that got to do with Firefox? I have never seen a recycle bin in Firefox.

more options

Firstly, t hank you for your reply. I use Firefox as my browser.

I'm obviously a novice, and not using the right references. My desk top has a "recycle" icon, and when I normally click on it, after empty my "trash" bin, it gives me several options. One of these has been: " Empty Recycle Bin." I see the option, but it is not in "bold" as the rest of the options are. Therefore, I can't access it.

more options

That usually means that the recycle bin is already empty or you do not have permission and there is nothing to delete.

Do you see any files in the recycle bin if you open it?
If there are then the files may be in a location where you currently have no write permissions.

more options

will check further based on your suggestions.

thanks again for your help.

Joe

more options

same problem: when I "open recycle bin," there are all kinds of files (?) now what?

how important is it to "empty the recycle bin?" based on my usage, i am told i have enough memory, capacity, etc. to go to the moon

more options

thanks for reply. don't know what "write permissions" are. Still would like to know, how necessary is it to empty one's recycle bin?

more options

Giải pháp được chọn

No, it's not necessary.

more options

Very helpful, thank you!

Joie