Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

i cannot connect to esic website through fire fox ? what can i do?

  • 3 trả lời
  • 4 gặp vấn đề này
  • 27474 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Pavitha

more options

I can not go to the esic website through firefox. Day before yesterday i can do it, now i cant. what is the reason, please tel me.

Giải pháp được chọn

Hi,

You can consider the Reset Firefox feature via Help (Alt + H) > Troubleshooting Information which would help in most common problematic situations.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

Hi,

You can consider the Reset Firefox feature via Help (Alt + H) > Troubleshooting Information which would help in most common problematic situations.

more options

Clear the cache and the cookies from sites that cause problems.

"Clear the Cache":

  • Tools > Options > Advanced > Network > Offline Storage (Cache): "Clear Now"

"Remove Cookies" from sites causing problems:

  • Tools > Options > Privacy > Cookies: "Show Cookies"

See also:

more options

solved the problem, thanks