Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

won't remember default printer

  • Không có trả lời
  • 5 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
more options

Yes I know that Firefox ignores Window's 'default printer' setting, and I have used Firefox for years, and it always knew the correct printer. Today it suddenly picked a different printer (a fax virtual printer). I changed it to the correct printer, printed up the form, closed Firefox, opened it back up, and it DID NOT remember the last printer used. Then I searched the online answers and did the about:config thing, and there was no "print.print-printer" setting (despite using the printer with Firefox for years). there was a "print-printer" setting, and it listed the CORRECT printer.