Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox won't start

  • 3 trả lời
  • 56 gặp vấn đề này
  • 7476 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi bri2k

more options

Attempts to open Firefox leads to this error: "Procedure entry point DecodePointer could not be located in the dynamic link library KERNEL32.dll."

I'm running XP with service pack 2 installed. I've tried uninstalling & reinstalling Firefox, and cleaning my reigstry, but nothing seems to help! Any input much appreciated. . . . !

Giải pháp được chọn

That looks like a problem with DirectX.

Does it help if you start Firefox in Safe mode?

  • On Windows, hold down the Shift key while starting Firefox with a double-click on the Firefox desktop shortcut
  • On Mac, hold down the Options key while starting Firefox
  • https://support.mozilla.org/kb/Safe+Mode

Try to install SP3 if you are using Windows XP with a lower service pack (Control Panel > System).

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

That is a missing Windows file. If possible, you should update to Service Pack 3 so that you have all the latest security and stability fixes. This should also make sure that missing file is replaced.

If you can't do that, you can try this system file checker from Microsoft - http://support.microsoft.com/kb/310747

more options

Giải pháp được chọn

That looks like a problem with DirectX.

Does it help if you start Firefox in Safe mode?

  • On Windows, hold down the Shift key while starting Firefox with a double-click on the Firefox desktop shortcut
  • On Mac, hold down the Options key while starting Firefox
  • https://support.mozilla.org/kb/Safe+Mode

Try to install SP3 if you are using Windows XP with a lower service pack (Control Panel > System).

Được chỉnh sửa bởi cor-el vào

more options

Thanks -- I installed SP3 for XP, which seemed to fix my problems. Appreciate the responses!