Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Plug-ins are up to date, but Firefox plug-in checker shows them as out of date.

  • 3 trả lời
  • 51 gặp vấn đề này
  • 22078 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi saneman

more options

The plug-ins checker shows Flash to be out-of-date, but Adobe's plug-in checker shows that I am up-to-date. Also Firefox's about:plugins page shows that my Flash is the correct version. I have erased the pluginreg.dat file and it did not solve the problem. Any other suggestions or is this your plug-ins checker again?

Được chỉnh sửa bởi saneman vào

Giải pháp được chọn

Your installed Flash 11.3.300.257 version is the latest available for Mac, so that is OK.

There only has been released a Flash 113.300.262 update for the Windows platform.
So it looks that the plugin check page doesn't take your platform into account.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 7

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Here are the Plug-ins and Flash version from Adobe's Version Checker in .jpeg form.

Được chỉnh sửa bởi saneman vào

more options

Giải pháp được chọn

Your installed Flash 11.3.300.257 version is the latest available for Mac, so that is OK.

There only has been released a Flash 113.300.262 update for the Windows platform.
So it looks that the plugin check page doesn't take your platform into account.

more options

Thanks, I thought it was something like that.