Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

i can't read any of the security words and the sound doesn't work. How can I complete the setup of sync?

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi dumdidadida

more options

How anyone can read the cryptic words to setup sync is beyond me. The audio function just doesn't work at all. How else can I transfer my cache settings, including passwords for sites to my new computer?

Giải pháp được chọn

Hi,

You can try after some time. To check for possible Sync problems, please see this.

You can also manually transfer the needed personal data.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

Hi,

You can try after some time. To check for possible Sync problems, please see this.

You can also manually transfer the needed personal data.

more options

Thanks dumdidadida, I'll use the manual transfer method.

Regards Anthony

more options

You're welcome :)