Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to disable mozilla crashes reporter?

  • 4 trả lời
  • 26 gặp vấn đề này
  • 198 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi philipp

more options

Hello dear support. Almost each time I close my mozilla firefox browser, its ask me to send information about some crash. I neednt to solve this crash, becouse this crach doesnt disturb me, it appears only when I close browser. I just want to know there is a way to disable crashes reporter?

Giải pháp được chọn

hello redwick, essentially you'd have to set a system environment variable named "MOZ_CRASHREPORTER_DISABLE" with the value "1" in the windows control panel/system. for more information please refer to http://kb.mozillazine.org/Breakpad#Can_I_disable_Crash_Reporte...

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Giải pháp được chọn

hello redwick, essentially you'd have to set a system environment variable named "MOZ_CRASHREPORTER_DISABLE" with the value "1" in the windows control panel/system. for more information please refer to http://kb.mozillazine.org/Breakpad#Can_I_disable_Crash_Reporte...

more options

You can probably also do this by changing the value of this DWORD registry key from 1 to 0:

  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Mozilla\Firefox\Crash Reporter\SubmitCrashReport: DWORD value = 0
more options

Thanks a lot. Its solved.

more options

you're welcome :-)