Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Why has firefox stopped streaming videos?

  • 3 trả lời
  • 16 gặp vấn đề này
  • 1088 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I am running Win7 64bit. Firefox has suddenly stopped streaming videos on line. I can stream on IE and Chrome. I have uninstalled and reinstalled Firefox but still can not stream videos on line.

Giải pháp được chọn

hello, i think this is caused by the update of adobe's flash plugin to version 11.3 which has caused problems viewing videos for many users (chrome and IE get supplied by adifferent version of the plugin by adobe)

you can remove flash 11.3 from the windows control panel/programs section & downgrade to a prior version until adobe fixes those issues.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

hello, i think this is caused by the update of adobe's flash plugin to version 11.3 which has caused problems viewing videos for many users (chrome and IE get supplied by adifferent version of the plugin by adobe)

you can remove flash 11.3 from the windows control panel/programs section & downgrade to a prior version until adobe fixes those issues.

more options

I removed flash and downgraded to a prior version. Uninstalled realplayer. Still cannot stream videos.

more options

Which Flash player version are you using?

If you can't get Flash 11.3 to work and need to revert to Flash 11.2 then you can download the Flash 11.2 player via this direct link: