On Monday September 25th from 10PM EDT - 12AM EDT (2AM UTC - 4AM UTC on September 26th), we will be performing system maintenance on the Firefox Accounts databases for two hours. During the maintenance window, there will be brief periods of a few minutes where users will not be able to login to their accounts. Please try again at a later time.

Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

FF using too much RAM and getting slow

  • 2 trả lời
  • 16 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi roninvon

more options

FF is using too much RAM After I start FF, like 5 minutes later, it's using like 1gb of ram, and if i dont restart it, i grows to 3gb~4gb of RAM used

FF is using too much RAM After I start FF, like 5 minutes later, it's using like 1gb of ram, and if i dont restart it, i grows to 3gb~4gb of RAM used

Giải pháp được chọn

the article above didn't help updated to the beta version and solved it

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 2

Tất cả các câu trả lời (2)

more options
more options

Giải pháp được chọn

the article above didn't help updated to the beta version and solved it