Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I disable the drop down history???

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1831 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

This does not refer to the History drop down by the View an Bookmark area. This annoying drop down appears whenever you start to type in a web site you want to go to. It drops down a list of sites you've visited or possibly a bookmark list. Some of the sites are marked with a little gold star. How do I stop this from dropping down.

Thank You

Giải pháp được chọn

You can set the Location Bar to "Nothing":

  • Firefox/Tools > Options > Privacy > Location Bar: When using the location bar, suggest: Nothing
Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

You can set the Location Bar to "Nothing":

  • Firefox/Tools > Options > Privacy > Location Bar: When using the location bar, suggest: Nothing