Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How can i turn off the 'smooth scrolling' in firefox?

  • 2 trả lời
  • 53 gặp vấn đề này
  • 3116 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi NL_Wessel

more options

since I installed Firefox 13.0, scrolling down pages went a bit smoother. My PC is a bit old, so when i have youtube played in one tab and I'm smoothly scrolling in another, every time i scroll down the music stops for the time i scroll down. Like some sort of lag, but my internet connection is fine.

so my question was; How can i turn this feature off, so i can listen to music without the stops when scrolling?

Giải pháp được chọn

hello, you can disable smooth scrolling & go back to the old behaviour in tools > options > advanced > general

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 38

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

hello, you can disable smooth scrolling & go back to the old behaviour in tools > options > advanced > general