Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Unwanted repeated (duplicate) Bookmarks mysteriouly appear.

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 23 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi philipp

more options

My bookmarks are organized within various folders i have created on the Bookmarks Toolbar. Recently, duplicate bookmarks have started to mysteriously appear on the Bookmarks Toolbar that duplicate the ones I have filed under my folders. Deleting they duplicates is becoming annoying. How do I prevent this duplication from occurring?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

hello, are you using firefox sync? maybe the bookmarks got out of sync & therefore they are appearing again. if so, you can try to reset the data in firefox sync and see if that helps - How do I choose what information to sync on Firefox?