Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Do firefox have automatic translate foreign language to english when I open web page without click translator toolbar like IE

  • 1 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi alex_mayorga

more options

I just changed from IE to firefox yesterday, and I have problem. Exp. I opened chiness webpage with chiness language, before that it automatic translate to English in the same page, but for now I should click toolbar to translate in the new window. I want the same as I have with IE-->automatic translate in that page not the new window. Thanks for you help.

I just changed from IE to firefox yesterday, and I have problem. Exp. I opened chiness webpage with chiness language, before that it automatic translate to English in the same page, but for now I should click toolbar to translate in the new window. I want the same as I have with IE-->automatic translate in that page not the new window. Thanks for you help.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

As far as I know, Firefox does not have automatic translation support. In the mean time, please check https://support.mozilla.org/en-US/questions/753928 for some suggestions on translating pages into English using add-ons.

Hope this helps.