Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

https://localhost:888/ no longer works after upgrade to 12.0 from 3.6.28

  • 1 trả lời
  • 20 gặp vấn đề này
  • 12957 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FireFoxCustomWannabe

more options

My 3ware RAID card is administered by using https://localhost:888/.

This worked fine on 3.6.28.

After upgrading to 12.0, when I attempt to visit that page, I just get

The connection was reset The connection to the server was reset while the page was loading.

with no options to continue to the page.

In the Error Console, I can see this message: localhost : server does not support RFC 5746, see CVE-2009-3555

I'm on Win7-64.

Giải pháp được chọn

Problem was MS security patch, not Firefox.

Had to install fix to RAID's 3DM2.exe

http://kb.lsi.com/KnowledgebaseArticle16625.aspx?Keywords=ie9

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 8

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Problem was MS security patch, not Firefox.

Had to install fix to RAID's 3DM2.exe

http://kb.lsi.com/KnowledgebaseArticle16625.aspx?Keywords=ie9