Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to get normal blank page when open a new tab, using "+"

  • 2 trả lời
  • 235 gặp vấn đề này
  • 25 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

When open a new tab, using "+", I want Firefox to open blank page. But it shows all my visited websites from browsing history. "Blank page" is with pictures-hyperlinks of those webpages! How to get normal blank page without pictures-hyperlinks of browsing history without deleting all of browsing history?

Giải pháp được chọn

click on the "hide the new tab page" button on the top right corner of the page

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 32

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

click on the "hide the new tab page" button on the top right corner of the page

more options

You can also change the browser.newtab.url pref to about:blank to get a new tab with a blank page with the browser.newtabpage.enabled pref set to true.

Được chỉnh sửa bởi cor-el vào