Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I have tried to upload the latest version of Firefox 5 times - it says it has uploaded but really hasn't. Fooey.

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi juleskrac

more options

Whatever - it isn't really uploaded -- I have restarted the computer too. I keep getting that warning - this is not the latest version of firefox. It worked fine on my PC.

Giải pháp được chọn

Ok, let's just do this, it should get you up and running quickly. Go to www.getfirefox.com. Download Firefox 12 from here. Install it over your current Firefox. It should upgrade it to Firefox 12 and keep all your personal data and settings.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Ok, let's just do this, it should get you up and running quickly. Go to www.getfirefox.com. Download Firefox 12 from here. Install it over your current Firefox. It should upgrade it to Firefox 12 and keep all your personal data and settings.

more options

Thank you Tyler - that worked -- SO ANNOYING!!!!!!!!!