Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

plugins are enabled and still showing as disabled in the "troubleshooting information" page

  • 1 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 32 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

as explained in the question itself...all my plugins are enabled however in the "troubleshooting page" its showing as "false" under the "enabled" section of the "Extensions" topic. this in turn i believe is not allowing me to view any online streaming videos which require adobe flash or shockwave player. Also i am not able to install any of the versions of the adobe flash player. Whenever i try the installation shows timeout at 7% and interrupts! Please kindly help!!

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

You only see extension on the Help > Troubleshooting Information page.

Your system details list shows that you have an old Shockwave Flash 10.0 r45 version that you need to remove (uninstall).

See:

You can find the 32 bit version of the Flash Player installer for a 32 bit Firefox version here (scroll down to Flash Player (32 bit)):