Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox not displaying certain symbols

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 26 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi mluna

more options

I can't display certain symbols on Firefox. Example: does not show anything on the browser. However, would show the correct symbol.

I discovered a hack that displays the symbol by changing the tag.

will display the symbol. This hack, however is semantically incorrect and I don't want it in my site just so the symbol can display on Firefox. Any other suggestions?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

locked by moderator as duplicate