Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

can't allow popups

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 385 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Blocks pop ups when pop up blocker is turned off. Doesn't allow popups from sites I say allow pop ups from.

Blocks pop ups when pop up blocker is turned off. Doesn't allow popups from sites I say allow pop ups from.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Which security software (firewall, anti-virus) do you have? Some can block pop-up, so you can check that first.


Start Firefox in Diagnose Firefox issues using Troubleshoot Mode to check if one of the extensions or if hardware acceleration is causing the problem (switch to the DEFAULT theme: Firefox/Tools > Add-ons > Appearance/Themes).