Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Security policy to allow pasting local file links into contenteditable section

  • Không có trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 103 lượt xem
more options

On a web page using a contenteditable-based rich text editor, pasting an html fragment including an hyperlink to a local file (URI file:///...) will remove the link from the pasted content.

I can enable local file links from remote pages per site basis using CAPS: http://kb.mozillazine.org/Links_to_local_pages_don%27t_work

However, how I can enable pasting such links into a contenteditable area, so that users can copy-paste such links e.g. into intranet wiki site?

On a web page using a contenteditable-based rich text editor, pasting an html fragment including an hyperlink to a local file (URI file:///...) will remove the link from the pasted content. I can enable local file links from remote pages per site basis using CAPS: http://kb.mozillazine.org/Links_to_local_pages_don%27t_work However, how I can enable pasting such links into a contenteditable area, so that users can copy-paste such links e.g. into intranet wiki site?