Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

.mp4 support extension source code

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi user633449

more options

For my website I currently use .flv videos.

I want to switch to .mkv videos to show on my website but I don't believe firefox has support for mkv videos, only chrome.

I want to create an extension that allows for the viewing of .mkv videos.

I know firefox supports .mp4 videos and I would like a view of that source code so that it would be far more easy to incorporate support for .mkv videos.

Is there a place where I can get .mp4 support source code so that I can write an extension for .mkv videos?

Thanks,

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Locking as this is a duplicate of https://support.mozilla.org/en-US/questions/925430