Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

the issue when remember password cannot hide for the long time

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 36 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Vivek

more options

fix it

not hide the password remember box for long time ISSUE PICTURE

Giải pháp được chọn

Hi,

Please check if this happens in Safe Mode.

Problematic Extensions

Troubleshooting Extensions and Themes

Uninstalling Add-ons

Uninstalling Toolbars

Safe mode disables the installed Extensions, and themes (Appearance) in Tools (Alt + T) > Add-ons. Hardware acceleration is also temporarily disabled - the manual setting is Tools > Options > Advanced > General > Use hardware acceleration when available. Options > Advanced. All these settings/add-ons can also be individually or collectively disabled/enabled/changed in Firefox normal mode to check if an extension, theme or hardware acceleration is causing issues.

Options

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

Hi,

Please check if this happens in Safe Mode.

Problematic Extensions

Troubleshooting Extensions and Themes

Uninstalling Add-ons

Uninstalling Toolbars

Safe mode disables the installed Extensions, and themes (Appearance) in Tools (Alt + T) > Add-ons. Hardware acceleration is also temporarily disabled - the manual setting is Tools > Options > Advanced > General > Use hardware acceleration when available. Options > Advanced. All these settings/add-ons can also be individually or collectively disabled/enabled/changed in Firefox normal mode to check if an extension, theme or hardware acceleration is causing issues.

Options

more options

thanks for the good information

more options

You are welcome :)