Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

clickads page is opening in ie browser while browsing in firefox?

  • 1 trả lời
  • 10 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

i am using the latest version of Firefox and also IE 8 browser. I generally used to browse through Firefox and while i am doing so, some click ads pages are opening in my IE browser? following is the latest pages opened 1. "http://www.financetrues.com/index.php/taxes", 2. "http://www.businessheads.net/index.php/networking" 3. "http://www.tripsstory.com/index.php/camping"

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Được chỉnh sửa bởi cor-el vào