Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I set up sync and copied bookmarks to another another computer that I am giving to my grandson. I deleted many bookmarks that were of no interest to him. I didn't disable sync on my computer and now have lost most of my bookmarks. Can I retrive these?

  • 2 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi theflapman

more options

Retrieving lost bookmarks after synced to another computer

Giải pháp được chọn

Try to restore the bookmarks from the most recent JSON backup in the bookmarkbackups folder that has them.

  • Bookmarks > Show All Bookmarks > Import & Backup > Restore > Choose File
Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 2

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Try to restore the bookmarks from the most recent JSON backup in the bookmarkbackups folder that has them.

  • Bookmarks > Show All Bookmarks > Import & Backup > Restore > Choose File
more options

Problem solved. Thank you