Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I make "downloaded from internet" warning stop popping up every time I start Firefox??

  • 1 trả lời
  • 10 gặp vấn đề này
  • 10367 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Tim

more options

I use a 2011 MacBook Pro w/ OS X Lion v. 10.7.3.

Every time I start Firefox, I first have to click "open" on a pop up warning box that says:

Firefox is an app you downloaded from the internet. Are you sure you want to open this app?

This is really annoying & there's no option to stop asking me this. Does anyone else get this obnoxious pop up & have you figured out a way to make it stop?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options