Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

how to deactivate/remove Private Browsing in firefox ver.10 installed in windows 2003 terminal server

  • 2 trả lời
  • 8 gặp vấn đề này
  • 3056 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

hi all, firefox ver.10 is installed in windows 2003 terminal server and most of the users are accessing internet through private browsing and connecting unnecessary websites. How could I block/deactivate Private Browsing from Firefox for all users????

Được chỉnh sửa bởi tam3105 vào

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

There are hacks to change the obvious availability of the option. You may be interested in this blog http://blog.gerv.net/2012/02/disabling-private-browsing-mode-in-firefox/

It may also be worth considering the ESR and even a special build of that see https://wiki.mozilla.org/Enterprise#How_to_Participate_and_Post

more options