Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Does Firefox incorporate an anti-virus program or must I download one?

  • 3 trả lời
  • 14 gặp vấn đề này
  • 421 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Swarnava Sengupta

more options

The Web site says "Firefox integrates elegantly with your Windows anti-virus software. When you download a file, your computer’s anti-virus program automatically checks it to protect you against viruses and other malware" MY windows anti-virus software? I have been using IE9 built-in anti-virus software. Now that I've switched to FF, what should I do? Thanks, Al

Giải pháp được chọn

Yes you need.please use one antivirus in your pc otherwise it may cause crash, BSOD etc.:)

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

None of browser have antivrus protection..Firefox have actually phising protection.. But its not an antivirus, it didnt gives you realtime protection against Malware, adware on your pc..you need to choose free or paid antivirus program for your pc

more options

Thank you. I've checked on line for an anti-virus program and have decided on AVG. However, it appears that Microsoft Security Essentials is still working and FF uses it. Is this correct? If I decide to switch to AVG, do I need to uninstall Microsoft Sec Essentials? Thanks for your help, Al

more options

Giải pháp được chọn

Yes you need.please use one antivirus in your pc otherwise it may cause crash, BSOD etc.:)

Được chỉnh sửa bởi Swarnava Sengupta vào