Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Why Firefox launches Updater when starting Firefox if I have disabled all updates?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 41 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

How to permanently disable the updater? For now I have to shut it off every time I launch Firefox and UAC blocks this activity.

How to permanently disable the updater? For now I have to shut it off every time I launch Firefox and UAC blocks this activity.

Giải pháp được chọn

If files already have been downloaded then remove the files in the updates and updates\0 folder.

You can also delete active-update.xml and possibly updates.xml (stores the update history).

C:\Users\<user>\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Mozilla Firefox\updates
(%LOCALAPPDATA%\Mozilla\Firefox\Mozilla Firefox)
Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

If files already have been downloaded then remove the files in the updates and updates\0 folder.

You can also delete active-update.xml and possibly updates.xml (stores the update history).

C:\Users\<user>\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Mozilla Firefox\updates
(%LOCALAPPDATA%\Mozilla\Firefox\Mozilla Firefox)