Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Even i have firefox aurora, when i try to dowload some plugins it shows a message which tells that i have an older version of firefox, the 3.6 version. What can i do?

 • 3 trả lời
 • 1 gặp vấn đề này
 • 584 lượt xem
 • Trả lời mới nhất được viết bởi SoDatz

more options

I have firefox aurora but the firefox site it shows that i have an much older version.

Giải pháp được chọn

Some software or malware is changing your UserAgent String, if you look aside you will note it displays:

 • User Agent,
  Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; el; rv:1.9.2.12) Gecko/20101026 Firefox/3.6.12 BLNGBAR

You may note Firefox includes a Bling search option by default in the search bar at the top of Firefox. Presumably whatever causes this is not that. You will need to find identify and consider removing the offending software.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

Some software or malware is changing your UserAgent String, if you look aside you will note it displays:

 • User Agent,
  Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; el; rv:1.9.2.12) Gecko/20101026 Firefox/3.6.12 BLNGBAR

You may note Firefox includes a Bling search option by default in the search bar at the top of Firefox. Presumably whatever causes this is not that. You will need to find identify and consider removing the offending software.

more options

As posted above, you have a user agent that is corrupted by BLNGBAR (?) and that identifies you as Firefox/3.6.12

 • Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; el; rv:1.9.2.12) Gecko/20101026 Firefox/3.6.12 BLNGBAR

See:

more options

Thank you, both of you, for your help. Now my firefox it's ok.