Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I now have firefox at the top of my screen, then file, edit etc, then welcome tab, then back, forward, then my book marks and then a little space below for my pages... if it gat any smallet it will look like my iPhone!!!!

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi justcolour

more options

I now have firefox at the top of my screen, then file, edit etc, then welcome tab, then back, forward, then my book marks and then a little space below for my pages... if it get any smalliet it will look like my iPhone!!!!... can I get red of some or move them?

Giải pháp được chọn

Hi,

Please see Customizing. You can hide/show elements via View (Alt + V) > Toolbars.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Hi,

Please see Customizing. You can hide/show elements via View (Alt + V) > Toolbars.

more options

This is now sorted and thanks for your fast help - Paul