Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

It's about my fonts in firefox

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Dear support team firefox ! I have a problem with fonts in firefox help support website, other websites is ok,. You can have a look at this picture to see the problem: http://www.mediafire.com/i/?u8yxl9ce0c16957 Thanks for reading, cordially !

Giải pháp được chọn

You may have a problem with the Georgia font.

You can do a font test to see if you can identify corrupted font(s).

You will have to (re)install corrupted or missing system fonts.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

You may have a problem with the Georgia font.

You can do a font test to see if you can identify corrupted font(s).

You will have to (re)install corrupted or missing system fonts.