Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I installed the latest Firefox but I get an opening page I can't delete that says "Hooray,..."

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi ideato

more options

When I open Firefox I expect my opening page to be the one I set under Options. Instead I get your Hooray.... page with a video ready to start. I want to eliminate this page and get the one I set as my opening page.

Giải pháp được chọn

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

see Matt_G reply in : https://support.mozilla.org/en-US/questions/916778

thank you